Over stichting InnerCircle

Stichting InnerCircle is voortgekomen uit de crowdfunding voor project “In Vertrouwen” op platform Voor de Kunst in november 2017. Mooi Zo Goed Zo, een onderdeel van De Schoor, heeft oprichting bij de notaris mogelijk gemaakt. 

In het eerste kwartaal van 2018 heeft Stichting InnerCircle een visie opgesteld: Inclusie door middel van kunst en muziek. Deze visie wordt in de loop van 2018 verder uitgewerkt.

Bij de ontwikkeling van de projecten voor 2018 en 2019 werkt de stichting nauw samen met betrokken organisaties en vrijwilligers, die zich allen inzetten voor het versterken van cohesie in de stad.

 

Bestuur

dhr Asjen van Dijk, voorzitter

dhr Jelmer Elsinga, secretaris

mevr Laura Bouwmeester, penningmeester

dhr. J.P. Biemond, lid

 

Missie

De stichting heeft tot doel:

het versterken van de cohesie in Almere door met enige regelmaat podia en activiteiten te faciliteren waarin kwetsbare groepen een gelijkwaardige plaats hebben,

het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

het aanbieden van diverse activiteiten met zelfgeschreven muziek, poëzie, liedteksten en rap;

het aanbieden van Almeerse optredens in de ruimste zin van het woord, binnen en buiten de gemeentegrenzen;

 

Beleid

Het beleid van de stichting wordt in het eerste half jaar van 2018 nader uitgewerkt in het beleidsplan.

Beloningsbeleid: Er is geen vorm van beloningsbeleid. Het bestuur zet zich vrijwillig in en ontvangt geen beloning. Overheadkosten zijn er niet waardoor Stichting InnerCircle in staat is de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden. Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten.