Beloningsbeleid


Alle bestuurders van de stichting voeren hun taken onbezoldigd uit.

Vrijwilligers met overkoepelende taken en waar vastgelegd in het vrijwilligerscontract komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligers met kortdurende vrijwilligerscontracten krijgen deze niet.


Profiel en taakomschrijving bestuurslid “Voorzitter” van de Stichting

Profiel:

Binnen het bestuur van de Stichting is de Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse

leiding van het bestuur en daarmee de Stichting.

De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen,

voorstellen en amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn;

Hij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een van de andere bestuursleden. De voorzitter kan de leiding van de

vergadering tijdelijk overdragen aan een der andere bestuursleden. De bestuurder heeft affiniteit met

cultuur, cultuurbeleid en het inclusief maken van processen in de samenleving met behulp van cultuur en met de taken en de

lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en

is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting.
 • Leiding geven en verantwoording afleggen over de Stichting aan subsidiënten en achterban.
 • Bevorderen van de samenwerking tussen de Stichting en andere relevante beleidsorganen in de stad.
 • Zit de bestuursvergaderingen voor.
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd

De voorzitter zorgt ook voor:

 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.
 • Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, opstellen van het Huishoudelijk reglement en de bestuursbesluiten en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid

Functie-eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met fondswerving, besturen en management
 • Affiniteit met cultuur en cultuurbeleid
 • Affiniteit met inclusieve processen en projecten
 • Affiniteit met het beheer van gelden
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde

Beleidsvisie uit te dragen

 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Goede omgang met vrijwilligers en belanghebbenden
 • VOG-verklaring

Profiel en taakomschrijving bestuurslid “Penningmeester” van de Stichting

Profiel:

Binnen het bestuur van de Stichting is het bestuurslid “Penningmeester” verantwoordelijk voor de

bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. De penningmeester is onder meer

belast met het beheer van de bankrekening en het verstrekken van geldmiddelen aan muzikanten en vrijwilligers voor de uitvoering van projecten.

Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden de gelden van de vereniging in overleg met het bestuur beheerd.

Voor uitgaven, waarin bij het vaststellen van de begroting niet in is voorzien, is de toestemming van de

bestuursvergadering vereist.

Omtrent uitgave van beschikbare gelden wordt in de bestuursvergadering beslist, met dien

verstande dat het geld te allen tijde met een minimaal risico wordt beheerd .

Hij/zij verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van de rekening en verantwoording. Hij is

verplicht de muzikanten en vrijwilligers alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Voor het geven van kwijting en voor alle andere rechtshandelingen, waarin

de begroting niet in is voorzien is, behalve de handtekening van de penningmeester en die van de

voorzitter of secretaris, de toestemming van het bestuur vereist. De penningmeester past op de

centen en zoekt de financiële middelen. Hij vertaalt beleid in geld. De bestuurder heeft affiniteit met

cultuur en cultuurbeleid en het stimuleren van inclusiviteit in maatschappelijke processen.

Heeft ervaring met de taken en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en

is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Aanleg voor en affiniteit met cohesie bevorderende processen, beheer van gelden
 • Neemt initiatief en maakt een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijn planning
 • Affiniteit met cultuur, cultuurbeleid, inclusie,
 • Is binnen het Stichtingsbestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de stichting
 • Het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen
 • Het financiële beheer voeren: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag, en bijhouden van een financieel archief.
 • Het (doen laten) werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors,deelnemersbijdragen.
 • Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing.
 • Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
 • Legt financiële verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering
 • De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden of vrijwilligers, bijvoorbeeld fondsen en sponsoren werven. De penningmeester blijft wel zelf verantwoordelijk.

Functie-eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Financieel deskundig
 • Affiniteit met cultuur, cultuurbeleid, inclusie en cohesie bevorderende processen
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde

beleidsvisie uit te dragen

 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de stichting
 • Goede omgang met vrijwilligers en belanghebbenden
 • VOG-verklaring

Profiel en taakomschrijving bestuurslid “Secretaris” van de Stichting

De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting. De bestuurder heeft affiniteit met cultuur, cultuurbeleid en inclusieve processen in de samenleving en met de taken en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

 • Schrijven en aanleveren teksten (accommodatie onderwerpen) op bestuurlijk vlak voor website.
 • Opstellen van een meerjaren beleidsplan en toezicht op de projectplannen.

Taken:

 • Notuleert/ laat noturelen bij bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding
 • Schrijven en aanleveren teksten (accommodatie onderwerpen) op bestuurlijk vlak voor website.
 • Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel
 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen.
 • De secretaris kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden of vrijwilligers, bijvoorbeeld het opstellen voor tekst van fondsen en sponsoren werven. De secretaris blijft wel zelf verantwoordelijk.

Functie-eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden
 • Affiniteit met cultuur, cultuurbeleid, inclusie en cohesie bevorderende processen in de samenleving
 • Affiniteit met het beheer van gelden
 • in staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde

Beleidsvisie uit te dragen:

 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met vrijwilligers en belanghebbenden
 • VOG-verklaring